Status Weterana Poszkodowanego może otrzymać osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa i doznała uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z tymi działaniami, lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań i obowiązków służbowych poza granicami państwa, z tytułu których przyznano jej świadczenia odszkodowawcze.


Zgodnie z zapisem rozdziału art. 4 pkt 15 Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa wypadek pozostający w związku z działaniami poza granicami państwa to zdarzenie nagłe, wywoływane przyczyną zewnętrzną, powodujące uszczerbek na zdrowiu, które zaistniało podczas lub w związku z:

  • Działaniami podejmowanym w ramach uderzenia na przeciwnika bądź odparcia jego uderzeń;
  • Zamachem lub innym bezprawnym działaniem wymierzonym przeciwko osobie, która brała udział w działaniach poza granicami państwa;
  • Innymi działaniami pozostającymi w bezpośrednim związku z wykonywaniem zadań przez żołnierza, z wyłączeniem przypadków, w których żołnierz przy wykonywaniu zadań nie przestrzegał przepisów BHP i innych zadań określonych w akcie utworzenia kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, w kierowaniu do wykonywania zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub w skierowaniu do wykonywania zadań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

Jeśli spełniamy w/w wymagania możemy rozpocząć procedurę w celu uzyskania legitymacji weterana – poszkodowanego.


Niezbędne dokumenty, które należy złożyć:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności). Ustawowy czas oczekiwania na dokument wynosi do 30 dni. Aby uzyskać dokument należy złożyć opłacony i wypełniony formularz w Biurze Informacyjnym KRK lub w Punktach Informacyjnych KRK przy sądach powszechnych na terenie kraju (okazując dokument tożsamości), lub przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego. Koszt otrzymania informacji wynosi 50 zł.

Wykaz Punktów Informacyjnych KRK

Formularz KRK

Wzór wypełniania wniosku o niekaralność

2. Wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej o przyznanie statusu weterana poszkodowanego.

Wniosek do MON

3. Protokół powypadkowy albo decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej

4. Orzeczenie właściwej komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroba nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami albo orzeczenie lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej ZUS ustalające uszczerbek na zdrowiu w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową wydane dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

5. Decyzja administracyjna o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych albo prawomocny wyrok sądu zasądzający odszkodowanie.

6. Zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

  • Dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił służbę,
  • Wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego.

Wzór zaświadczenia

Do wniosku należy niezbędnie załączyć w/w dokumenty, obowiązkowo kopie dokumentów wymienionych w pozycji 3,4,5 muszą być potwierdzone notarialnie lub przez organ wydający dany dokument (np. orzeczenie RWKL w Opolu musi zostać potwierdzone przez RWKL w Opolu). Mogą to być też oryginały dokumentów, czego nie polecamy.

Z informacji MON wynika także, że w przypadku wysłania dokumentu z pozycji 3,4,5 bez poświadczenia notarialnego lub organu wydającego, właściwa komórka MON zajmująca się ewidencją dokumentacji weteranów we własnym zakresie poświadczy oryginalność wysłanego dokumentu w instytucji, który ją wystawiła. Jeśli dokument został wystawiony na terytorium Polski. Wynika z tego, że jeśli dokument jest wystawiony poza granicami kraju np. protokół powypadkowy wystawiony przez PKW, nie będzie potwierdzony przez MON. W takim wypadku weteran-poszkodowany, jeśli nie posiada oryginału, musi szukać dokumentu w wojskowych archiwach, co wydłuży proces administracyjny o przyznanie statusu.

Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:

Minister Obrony Narodowej
00-909 Warszawa
Ul. Klonowa 1

O przyznaniu statusu powinniśmy zostać poinformowani pocztą, na wskazany adres we wniosku, decyzją administracyjną i w ciągu do 60 dni od jej uprawomocnienia się powinniśmy otrzymać legitymację weterana - poszkodowanego. Procedurę wydania legitymacji (lub jej wymianę) określa rozporządzenia Ministra ON z dnia 29 lutego 2012 (Dz.U. 2012 poz. 229)

Rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego

Należy także pamiętać że aby w pełni korzystać z przysługujących uprawnień – zwłaszcza dotyczących publicznej służby zdrowia – należy jeszcze posiadać legitymacje osoby poszkodowanej poza granicami kraju. Procedura jej uzyskania jest opisana TUTAJ