Weterani oraz weterani poszkodowani mają prawo do bycia umieszczonym poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Weterana i weterana poszkodowanego umieszcza się w Domu Weterana w trybie określonym w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Pobyt może być dofinansowany ze środków budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do weteranów-żołnierzy i weteranów poszkodowanych-żołnierzy.

Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana określił sposób dofinansowania pobytu weterana żołnierza i weterana żołnierza poszkodowanego.

Wysokość kwoty dofinansowania ustalana jest według wzoru:

W = K(u) – D(nfz) – O

Poszczególne symbole oznaczają:

W - wysokość kwoty dofinansowania,
K(u) - rzeczywisty koszt utrzymania osoby uprawnionej ponoszony przez Dom Weterana,
D(nfz) - kwota otrzymywana na osobę uprawnioną w ramach umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.),
O - opłata za pobyt ponoszona przez uprawnioną osobę.

Zgodnie z art. 24. ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, jak również stosownie do § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach, podstawą umieszczenia weterana lub weterana poszkodowanego w Domu Weterana są następujące dokumenty:

1. Wniosek o skierowanie do zakładu, z którym może wystąpić:

 1. Weteran lub weteran poszkodowany ubiegający się o skierowanie do Domu Weterana albo
 2. Przedstawiciel ustawowy ww. osoby, lub
 3. Inna osoba – za zgodą osoby wskazanej w lit. a albo b,
 4. Podmiot leczniczy – za zgodą osoby wskazanej w lit. a albo b.

Do skierowania należy dołączyć:

 1. Kartę oceny wystawioną przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego - przed przyjęciem weterana lub weterana poszkodowanego do Domu Weterana, a w przypadku niedołączenia przedmiotowego dokumentu do wniosku, kartę oceny wypełnia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawiający skierowanie do Domu Weterana pod warunkiem wypełnienia przez pielęgniarkę karty oceny w części dotyczącej skali Barthel,
 2. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że weteran lub weteran poszkodowany, ubiegający się o skierowanie do Domu Weterana, ze względu na stan zdrowia wymaga całodobowej pielęgnacji, opieki lub rehabilitacji i nie wymaga hospitalizacji;
 3. Wywiad pielęgniarski przeprowadzony przez:
  - Pielęgniarkę ubezpieczenia zdrowotnego albo
  - Pielęgniarkę podmiotu leczniczego, w którym weteran lub weteran poszkodowany ubiegający się o skierowanie do domu Weterana przebywa.

2. Skierowanie do Domu Weterana wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego: 

 1. na pobyt stały lub
 2. na czas określony.

3. Dokumenty stwierdzające wysokość dochodów weterana lub weterana poszkodowanego ubiegającego się o skierowanie do Domu Weterana, w szczególności:
- decyzję organu emerytalno-rentowego ustalającego wysokość emerytury albo renty; do decyzji załącza się zgodę świadczeniobiorcy ubiegającego się o skierowanie do zakładu na potrącanie opłaty za pobyt w zakładzie przez właściwy organ emerytalno-rentowy ze świadczenia emerytalno-rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W świetle regulacji rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie sposobu i trybu kierowania osób do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach;

 1. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 przedmiotowej informacji, składa się do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który na podstawie dokumentów wskazanych w ust. 1 pkt 1-3, uwzględniając w miarę możliwości dokonanie wyboru Domu Weterana przez weterana lub weterana poszkodowanego ubiegającego się o skierowanie, wydaje opinię co do skierowania tej osoby do określonego zakładu;
 2. Skierowanie do zakładu wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 niniejszej informacji, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie, weteran lub weteran poszkodowany albo jego przedstawiciel ustawowy, lub – za zgodą weterana lub weterana poszkodowanego albo jego przedstawiciela ustawowego – inna osoba lub podmiot leczniczy, przekazuje kierownikowi Domu Weterana (kopię wniosku zatrzymuje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego);
 3. Na podstawie przedmiotowych dokumentów weteran lub weteran poszkodowany jest przyjmowany do Domu Weterana w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania. Jeżeli w terminie 3 miesięcy od wydania skierowania weteran lub weteran poszkodowany nie zostanie przyjęty do Domu Weterana z powodu braku miejsc, jest wpisywany na listę oczekujących prowadzoną przez Dom Weterana. Weteran lub weteran poszkodowany skierowany powinien być przyjęty do Domu Weterana nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wydania skierowania;
 4. Kierownik Domu Weterana zawiadamia pisemnie weterana lub weterana poszkodowanego skierowanego, jego przedstawiciela ustawowego, lub – za zgodą weterana lub weterana poszkodowanego albo jego przedstawiciela ustawowego – inną osoba lub podmiot leczniczy, w którym weteran lub weteran poszkodowany przebywa, o terminie przyjęcia do Domu Weterana. O przyjęciu do Domu Weterana, kierownik Domu Weterana zawiadamia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który wystawił skierowanie do zakładu.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa w uzasadnionych przypadkach do Domu Weterana może być skierowany weteran poszkodowany, na podstawie opinii konsultanta ochrony zdrowia, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419 z późn. zm.), niezależnie od oceny jego skali samodzielności określanej stosownie do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Tab. III. Uproszczony schemat procedury ubiegania się o pobyt w Domu Weterana.


Szczegółowe informacje dotyczące uzyskania świadczeń dotyczących umieszczenia w Domu Weterana można uzyskać także na stronie Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia