Poniższe zestawienie, przedstawia inne uprawnienia, które przysługują weteranom i weteranom - poszkodowanym

 1. Zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania, które zostały poniesione w związku z udziałem w uroczystościach

Zgodnie z zapisem artykułu 20 poz. 1 "Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa" weteran i weteran poszkodowany ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg w tym zakresie, i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych odpowiednio przez:

 1. Ministra Obrony Narodowej,
 2. Dowódców jednostek wojskowych,
 3. Ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
 4. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
 5. Szefa Agencji Wywiadu,
 6. Komendanta Głównego Policji,
 7. Właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji,
 8. Komendanta Głównego Straży Granicznej,
 9. Komendantów oddziałów lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej,
 10. Szefa Biura Ochrony Rządu,
 11. Kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej — na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa.

Zwrot kosztów, o których mowa przysługuje za udział w nie więcej niż dwóch uroczystościach w danym roku kalendarzowym, łącznie do wysokości najniższej emerytury. Zwrotu kosztów dokonuje odpowiednio podmiot, na którego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany przyjechał, po złożeniu przez niego wniosku oraz oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału rachunku za zakwaterowanie.

 1. Wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Zgodnie z zapisem art. 21 poz.1 zmarłemu weteranowi-żołnierzowi i zmarłemu weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi przysługuje wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana lub weterana poszkodowanego informacji o jego śmierci do:

 1. Dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-żołnierza lub weterana poszkodowanego-żołnierza;
 2. Komendanta wojewódzkiego Policji, kierownika jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, Szefa Biura Ochrony Rządu albo kierownika jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, właściwych terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-funkcjonariusza lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
 3. Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego — w przypadku pochówku weterana-funkcjonariusza ABW lub weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW.

W przypadku śmierci samotnego weterana lub weterana poszkodowanego informację, o której mowa  może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-żołnierzy, weteranów-funkcjonariuszy albo weteranów-funkcjonariuszy ABW

 1. Ulgi taryfowe w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej

Zgodnie z artykułem 30 poz.1 weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje:

 1. Ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej,
 2. Ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
  - 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej — na podstawie biletów jednorazowych,
  - 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne — na podstawie biletów jednorazowych.

Weteran poszkodowany uprawniony do ulgowego przejazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, korzystający z przejazdu w klasie 1, jest zobowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1, a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

 1. Uprawnienia pracownicze

Zgodnie z artykułem 33, 34,  35 weteran poszkodowany korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu odpowiednio w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej. W przypadku zbiegu prawa do tego samego uprawnienia na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jedno z nich, według wyboru uprawnionego.

Okresy udziału weterana oraz weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Weteranowi oraz weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Wynika z tego, że dodatkowy urlop w wymiarze 5 dni, przysługuje weteranom i weteranom - poszkodowanym nie będącym żołnierzami zawodowymi (kontraktowymi), którzy posiadają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze nie przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu, o którym mowa, powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji

 1. Dodatek weterana poszkodowanego

Zgodnie z artykułem 36. weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego. Do wniosku załącza się decyzję o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego albo jej odpis.

Wniosek zawiera:

 1. Imię i nazwisko zainteresowanego;
 2. Imiona rodziców;
 3. Datę i miejsce urodzenia;
 4. Adres zamieszkania i adres do korespondencji;
 5. Numer PESEL;
 6. Wskazanie świadczenia, o które ubiega się zainteresowany;
 7. Podpis zainteresowanego lub jego pełnomocnika.

Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi w przedziale:

 1. Od 10 do 20% uszczerbku — 10% podstawy wymiaru;
 2. Od 21 do 30% uszczerbku — 20% podstawy wymiaru;
 3. Od 31 do 40% uszczerbku — 30% podstawy wymiaru;
 4. Od 41 do 50% uszczerbku — 40% podstawy wymiaru;
 5. Od 51 do 60% uszczerbku — 50% podstawy wymiaru;
 6. Od 61 do 80% uszczerbku — 60% podstawy wymiaru;
 7. Powyżej 80% uszczerbku — 80% podstawy wymiaru.

Dodatek weterana poszkodowanego podlega waloryzacji poprzez ponowne obliczenie jego wysokości od kwoty najniższej emerytury, przy zastosowaniu właściwej dla ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu, stawki procentowej podstawy wymiaru. Waloryzacji, o której mowa dokonuje właściwy do wypłaty dodatku weterana poszkodowanego organ emerytalno-rentowy w terminach przewidzianych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej przyznawanych na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jeden dodatek weterana poszkodowanego.

Dodatek weterana poszkodowanego jest wypłacany wraz z emeryturą lub rentą inwalidzką w terminie i trybie określonych dla tych świadczeń, a w przypadku wypłaty dodatku po raz pierwszy — w najbliższym terminie płatności emerytury lub renty albo w następnym terminie płatności, jeżeli wniosek został złożony na 14 dni przed upływem terminu płatności emerytury lub renty.W przypadku zawieszenia wypłaty emerytury lub renty właściwy organ emerytalno-rentowy wypłaca dodatek weterana poszkodowanego kwartalnie, w trzecim miesiącu kwartału.

6. Inne

Stosownie do zapisy artykułu 29 ustawy Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, przysługują odpowiednio uprawnienia:

 1. W przypadku konieczności  leczenia sanatoryjnego, prawo do skierowania na pobyt w sanatorium, co najmniej raz na 3 lata, niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego;
 2. Może być poddany specjalnemu leczeniu, przeszkoleniu oraz usprawnieniu w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia. W zakresie specjalnego leczenia, przeszkolenia oraz usprawnienia stosuje się odpowiednio przepisy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 3. W przypadku wymogu szczególnej opieki korzysta z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej. Na pokrycie kosztów utrzymania w tych domach można dokonywać potrąceń z renty według zasad określonych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
 4. Zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

W przypadku zbiegu prawa do tego samego świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jedno świadczenie według wyboru uprawnionego. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa jest legitymacja weterana poszkodowanego.