Weteran poszkodowany korzysta ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia – legitymacji poszkodowanego poza granicami państwa.

Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu określił podmiot uprawniony do wydania dokumentu, o którym mowa w art. 47b ust. 1 i 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wzór tego dokumentu, tryb jego wydawania, wymiany, lub zwrotu, a także dane zawarte w tym dokumencie.

Rozporządzenie MON z dnia 23.03.12

Legitymacja osoby poszkodowanej poza granicami państwa jest wydawana przez Ministra Obrony Narodowej na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby przez nią upoważnionej w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć:

1. Wniosek o wydanie legitymacji osoby poszkodowanej

Wniosek o wydanie legitymacji

2. Odpowiednie orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej w sprawie zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej albo zaświadczenie lekarskie lekarza prowadzącego leczenie, albo zaświadczenie zastępcy kierownika do spraw medycznych podmiotu leczniczego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112. Poz. 654, z późn. Zm.), potwierdzające doznanie urazu lub choroby podczas pełnienie służby poza granicami państwa, wydane po powrocie do kraju;

3. Protokół powypadkowy;

4. Dwie fotografie o wymiarach 30 x 35 mm, podpisane czytelnie na odwrocie imieniem i nazwiskiem

5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zaświadczenie lekarza prowadzącego leczenie dostarcza się w przypadku, gdy wojskowa komisja lekarska nie wydała jeszcze orzeczeni, o który mowa w ust. 5 pkt 1, a istnieje natychmiastowa konieczność dalszego leczenia w podmiocie leczniczym choroby lub urazu nabytego podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa. Legitymację odbiera się osobiście po przedstawieniu dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Wniosek wraz z dokumentami należy przesłać na adres: 

Inspektora Wojskowej Służby Zdrowia
Ul. Królewska 1
00-909 Warszawa

Legitymację może również odebrać osoba upoważniona przez osobę poszkodowaną po przedstawieniu do wglądu:

  • Dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;
  • Upoważnienia do odebrania legitymacji w imieniu osoby poszkodowanej.

W przypadku utraty legitymacji lub upływu terminu jej ważności Minister Obrony Narodowej, na wniosek osoby poszkodowanej lub osoby przez nią upoważnionej, wydaje nową legitymację w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku utraty legitymacji do wniosku należy dołączyć oświadczenie o utracie legitymacji i dwie podpisane fotografie, a w przypadku upływu terminu ważności wyłącznie odpowiednio orzeczenie albo zaświadczenie.

Wszelkie informacje oraz pomoc w zakresie przysługujących świadczeń opieki zdrowotnej weteranom i weteranom poszkodowanym można uzyskać pod adresem:

Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia
Ul. Królewska 1
00-909 Warszawa
Tel. 22 6 879-505
e-mail: sekretariat.iwsz@wp.mil.pl