Weteran poszkodowany jest uprawniony do:

 • Korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań za granicą, poza kolejnością;
 • Korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej innych niż te, o których mowa wyżej. Weteran poszkodowany ma prawo do bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej.
 • Dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa nie jest wymagane skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych;
 • Korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych za granicą, które pokrywa się z budżetu państwa, w części pozostającej w dyspozycji MON.

Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem z 23.03.12 określił szczegółowe warunki otrzymania tych świadczeń przez weteranów poszkodowanych, tryb postępowania w sprawie ich otrzymywania oraz sposób i tryb ich finansowania.

Ustawa w sprawie świadczeń gwarantowanych

Powyższe świadczenia będą udzielane na zlecenie lekarza z podmiotu leczniczego, po zasięgnięciu opinii konsultanta Wojskowej Służby Zdrowia z danej dziedziny medycyny, który potwierdzi konieczność wykonania świadczenia. Szef Inspektoratu WSZ po uzyskaniu opinii konsultanta, przedłożonej przez podmiot leczniczy potwierdzi konieczność wykonania świadczenia i skieruje osobę uprawnioną do podmiotu leczniczego w celu udzielenia świadczenia;

Tab. I. Uproszczony schemat udzielania świadczenia niezakwalifikowane jako świadczenia gwarantowane oraz odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej weteranom poszkodowanym.

  

 •  Bezpłatnego zaopatrzenia w leki objęte wykazem, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 tej ustawy oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań;

Minister Obrony Narodowej rozporządzeniem określił warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika.

Ustawa w sprawie dofinansowania produktów leczniczych

Uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi dofinansowuje się ze środków publicznych zakup leków w kwocie przekraczającej wysokość limitu finansowanie ze środków publicznych, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków. Uprawniony żołnierz lub pracownik otrzymuje produkty na podstawie recepty oznaczonej kodem uprawnienia „PO”. Apteka wydaje leki za darmo.

 • Do bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, felczera ubezpieczenia zdrowotnego, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych określonego w przepisach wydanych na podstawie przepisów ustawy o refundacji, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Minister ON rozporządzeniem z dnia 21.03.12 określił warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodowanego – żołnierza w wyroby medyczne w przypadku, gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych.

 Ustawa w sprawie aktualnych wyrobów medycznych

Zaopatrzenie w wyroby medycznie oraz ich naprawa w zakresie nie objętym limitem finansowanie będzie realizowane na zlecenie osoby uprawnione z podmiotu leczniczego po zasięgnięciu opinii konsultanta WSZ z danej dziedziny medycyny. Podmiot udziela wsparcia weteranowi poszkodowanemu w zakresie przygotowania wniosku, pokonania wyboru wyrobu medycznego, niezbędnych napraw i czynności serwisowych.

Weteran poszkodowany, za pośrednictwem podmiotu leczniczego składa pisemny wniosek o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia do Szefa Inspektoratu WSZ, który rozpatrywany jest w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.

Wniosek weterana poszkodowanego o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia powinien zawierać:

 1. Imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku, gdy nie posiada on numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;
 2. Adres zamieszkania i numer telefonu;
 3. Numer legitymacji weterana poszkodowanego – żołnierza;
 4. Numer dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 5. Rodzaj wyrobu medycznego
 6. Wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.

 Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia

Jednocześnie do wniosku należy dołączyć dokumenty:

 1. Kopię orzeczenie lub kopię wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej podległej MON o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający;
 2. Kopię opinii konsultanta, o którym mowa w paragrafie 3, o potrzebie zaopatrzenia w wyrób medyczny w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu;
 3. Kopię zlecenia wydanego przez osobę uprawnioną do zaopatrywania w wyroby medyczne z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza lub organ wydający (NFZ);
 4. Ofertę podmiotu realizującego zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych określającą cenę nabycia wyrobu medycznego oraz termin realizacji zlecenia.

Tab. II. Uproszczony schemat dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodowanego – żołnierza w wyrób medyczny, jego naprawę lub serwisowanie.