Zgodnie z zapisem art. 15 "Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa" dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Minister Obrony Narodowej, za rany i kontuzje odniesione podczas działań poza granicami państwa, może przyznać weteranowi poszkodowanemu żołnierzowi, wojskową odznakę „Za Rany i Kontuzje". Szczegółowe warunki, tryb przyznawania, wręczania, występowania z wnioskiem o jej nadanie, osoby uprawnione do występowania o jej nadanie, rodzaje, wzór oraz sposób jej noszenia określa Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2012 roku w sprawie określenia wzoru, trybu przyznawania, wręczania i noszenia wojskowej odznaki „Za Rany i Kontuzje".

Rozporządzenie MON w sprawie wzoru, trybu przyznawania, wręczania...