W poniższym załączniku znajdziecie informacje na temat świadczeń i innych należności przysługujących żołnierzom i pracownikom, w razie wypadku lub choroby, pozostających w związku ze służbą wojskową lub wykonywaną pracą w polskich kontyngentach wojskowych

W dokumencie znajdują się:

  • Opisy procedur prowadzenia postępowań powypadkowych w sprawach żołnierzy i pracowników Wojska,
  • Podstawowe warunki ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) żołnierzy i pracowników Wojska poza granicami Państwa,
  • Opisy świadczeń zdrowotnych przysługujących poszkodowanym w misjach pokojowych,
  • Opisy świadczeń socjalno-bytowych przysługujących poszkodowanym oraz członkom rodzin poległych żołnierzy,
  • Opisy rent inwalidzkich i rodzinnych,
  • Opisy należności pośmiertnych,
  • Informacje na temat pomocy rekonwersyjnej,
  • Informacje na temat zakwaterowania byłych żołnierzy zawodowych uprawionych do renty inwalidzkiej oraz członków rodziny w przypadku śmierci żołnierza,
  • Informacje na temat struktur organizacyjnych Resortu ON niosących pomoc poszkodowanym,
  • Użyteczne Adresy i Telefony.