Podstawa ubiegania się o dofinansowanie, którego limit ustanowiono na kwotę do 1600,00 zł jest dostarczenie nw. dokumentów

  • Wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego     << pobierz >> 
  • Orginał faktury VAT - wystawionej na wnioskodawcę - na zakup sprzętu komputerowego (np. komputer stacjonarny, notebook, tablet lub inny sprzęt elektroniczny wraz z oprogramowaniem służącym jako pomoc dydaktyczna w procesie kształcenia). Limit zwrotu wynosi 1600,00 zł - co oznacza że w przypadku zakupu sprzętu o wartości ponad limit - kwotę przekraczającą 1600,00 zł wnioskodawca pokrywa z własnych środków.
  • Zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu przez dziecko nauki w gimnazjum lub szkole średniej ponadgimnazjalnej (liceum, technikum, zasadniczej szkole zawodowej), które powinno zawierać: nazwisko i imię dziecka, datę i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nazwę klasy do której jest zapisane dziecko, nazwę szkoły.
  • W przypadku wychowywania dziecka przysposobionego należy wypełnić stosowna oświadczenia załączone do wniosku o dofinansowanie.
  • Zwrot dotacji następuje na wskazane we wniosku konto bankowe terminie do 14 dni od chwili otrzymania dokumentów - które należy wysłać listem poleconym na adres

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju
Skarbnik Zarządu - Marek Rzodkiewicz
11-200 Bartoszyce
ul. Wojska polskiego 3/3

  • Istnieje możliwość dokonania przelewu środków finansowych bezpośrednio na konto sklepu. W takim przypadku skarbnik Zarządu dokona niezbędnych uzgodnień z wnioskodawcą i sprzedającym w celu dokonania zakupu.
  • Termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2012 r. (ważna jest data stempla pocztowego). Zakupiony sprzęt może więc zostać idealnym prezentem dla dziecka na Mikołaja od rodziców, Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza granicami Kraju oraz sponsora -  Wojskowych Zakładów Mechanicznych S.A. w Siemianowicach Śląskich

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości dotyczącym dofinansowania, można kontaktować się z Markiem Rzodkiewiczem tel.kom. 791 987 662

<< Lista aktualności