Drogie Koleżanki i drodzy Koledzy!

§ 35, pkt 1. STATUTU STOWARZYSZENIA RANNYCH I POSZKODOWANYCH W MISJACH POZA GRANICAMI KRAJU uchwalony w dniu 14.08.2012 r. określa, że Zwyczajny Krajowy Zjazd jest zwoływany przez Zarząd Główny co 4 lata, a § 31 przewiduje, że kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Natomiast § 27, pkt 1 wskazuje, że Władze naczelne są wybierane w głosowaniu tajnym z nieograniczonej liczby kandydatów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

W związku z powyższym w bieżącym roku zachodzi obowiązek zorganizowania Krajowego Zjazdu Delegatów, którego termin przewidziano na 04-06.12.2015 r. w Warszawie. Z tego powodu, w celu organizacji ww. przedsięwzięcia prosi się Szanownych Członków o dokonanie zgłoszenia do udziału w Krajowym Zjeździe oraz o aktualizację danych osobowych na adres: zarzad@stowarzyszenierannych.pl, również w celu przygotowania i dystrybucji paczek świątecznych. Aktualne dane prosimy przesłać w formie tabeli w takim samym układzie, jak zamieszczony poniżej.

Lp. Stopień Imię i Nazwisko

Nazwa i nr JW
lub instytucji wojskowej

Adres zamieszkania Nr telefonu Adres e-mail

Imiona i daty
urodzenia dzieci
do 18 roku życia

Pesel Deklaracja noclegu
04/05 i 05/06
grudz.

Prosimy również o rozpropagowanie powyższej informacji wśród członków Stowarzyszenia, ponieważ często dane kontaktowe uległy dezaktualizacji, co uniemożliwia przekazanie komunikatu.


Witold Kortyka

Sekretarz Zarządu

<< Lista aktualności