Z okazji 10 – lecia Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju odbył się Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów oraz Konferencja „Szacunek dla rannych weteranów świadectwem patriotyzmu”. Wydarzenie miało miejsce 22 września w Warszawie w Centrum Konferencyjnym MON. Uroczystą Konferencję objął honorowym patronatem Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, co jest wielkim wyróżnieniem i stanowi motywację dla działaczy Stowarzyszenia do jeszcze bardziej wytężonej pracy. Pan Prezydent uzasadniając patronat podkreślił, że 10 - lecie Stowarzyszenia przypada w roku wielkiego jubileuszu odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę, a także zwrócił uwagę na szczególną wartość tego przedsięwzięcia.

Na uroczystą Konferencję licznie przybyły osoby, które wspierają działalność Stowarzyszenia. Wśród wielu znamienitych gości pojawili się: Szef Sztabu Generalnego gen. broni Rajmund Tomasz Andrzejczak, Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Tomasz Piotrowski, Zastępca Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dywizji pilot Jan Śliwka, Zastępca Dyrektora Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi płk dr Adam Brzozowski, Dowódca 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej gen. dyw. Maciej Jabłoński, Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej gen. bryg. Piotr Trytek, Dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa płk Leszek Stępień, gen. broni rez. US ARMY Howard Bromberg, gen. broni rez. Waldemar Skrzypczak –Ojciec Chrzestny Sztandaru Stowarzyszenia, gen. dyw. rez. Jerzy Michałowski,  Ewa Głowacka- Patoka – Członkini Honorowa Stowarzyszenia. Obecni byli również szefowie i przedstawiciele wielu innych instytucji, organizacji pozarządowych oraz firm współpracujących i wspierających Stowarzyszenie, a także weterani, dla których są organizowane wszystkie przedsięwzięcia Stowarzyszenia i bez których, nie mogłoby ono funkcjonować.

Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa z siedzibą w Warszawie, które jest państwową instytucją zapewniającą weteranom oraz ich rodzinom pomoc i konsultację (w tym prawną i psychologiczną). Konferencję poprzedził Krajowy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, podczas którego podsumowano dotychczasową działalność oraz wytyczono kierunki działania na kolejne lata.

Podczas konferencji został odczytany list Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Pawła Solocha. Pan Paweł Soloch podkreślił, że obchodzony jubileusz to efekt ciężkiej i wytężonej pracy na rzecz weteranów, która rozpoczęła się wcześniej rozpoznaniem potrzeb środowiska i narodzinami idei wsparcia tych, którzy z misji bojowych wrócili z urazami i traumą. W liście zostało podkreślone, że „Zainicjowanie powstania Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, nie jest dziełem przypadku, ale jest dziełem wielu ludzi i ich bolączek, również jest dziełem ludzi życzliwych idei powstania (…) Stowarzyszenia”. W tym miejscu zostali wymienieni poprzednicy Szefa BBN, ze szczególnym podkreśleniem zasług Pana Aleksandra Szczygło.

W liście zostały również dostrzeżone działania Stowarzyszenia, które mają ogromny wpływ na poszerzanie wiedzy społeczeństwa na temat weteranów: „Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju jest partnerem społecznym wspierającym obronę narodową. Jako organizacja pozarządowa współpracująca z Resortem Obrony Narodowej, prężnie wpisuje się w umacnianie bezpieczeństwa państwa, przyczynia się do rozwoju idei społeczeństwa obywatelskiego. Dzięki podejmowanym przez Władze Stowarzyszenia inicjatywom, prawa oraz interesy rannych, poszkodowanych i kontuzjowanych poza granicami państwa mogą być w naszym kraju lepiej pojmowane i chronione”.

W konferencji z odczytem wystąpił także generał broni w stanie spoczynku Howard Bromberg z sił lądowych USA. Generał Bromberg służbę rozpoczął w 1977 roku, a bezpośrednio przed przejściem na emeryturę służył jako Zastępca Szefa Sztabu Sił Lądowych USA, G-1, gdzie odpowiadał za zarządzanie personelem Sił Zbrojnych. Wcześniej był Zastępcą Dowódcy i Szefem Sztabu w Dowództwie Sił Lądowych (FORSCOM). Generał Bromberg służył na terenie m.in. Stanów Zjednoczonych i Niemiec, uczestniczył w wielu operacjach wojskowych, w tym w Trwała Wolność w Afganistanie (Enduring Freedom), Iracka Wolność w Iraku, Arabii Saudyjskiej i Kuwejcie (Iraqi Freedom) oraz Pustynna Tarcza (Desert Shield) i Pustynna Burza (Desert Storm) w Arabii Saudyjskiej. Generał broni Howard Bromberg przeszedł w stan spoczynku w 2014 r., po 37 latach czynnej służby. Obecnie zajmuje stanowisko Wiceprezesa w dziale Pocisków i Kontroli Ognia w firmie Lockheed Martin. Wystąpienie generała pozwoliło uczestnikom konferencji znacznie rozszerzyć swoją wiedzę na temat problematyki następstw udziału żołnierzy w zagranicznych misjach bojowych. Generał podkreślił szereg istotnych kwestii i zwrócił uwagę słuchaczy na pewne pomijane dotąd zagadnienia. To wystąpienie szczególnie zapadło w pamięć uczestnikom konferencji.

Warto podkreślić, że wielu członków Stowarzyszenia zostało odznaczonych przez Prezydentów RP współczesnymi odpowiednikami Orderu Wojennego Virtuti Militari – Orderami Krzyża Wojskowego, nadanymi za osobiste męstwo i odwagę w czasie działań bojowych poza granicami kraju. Członkowie Stowarzyszenia byli również wyróżniani „Buzdyganem”, nagrodą miesięcznika „Polska Zbrojna”.

Ważnym punktem uroczystości było wręczenie przyznanych przez Stowarzyszenie wyróżnień za działalność na rzecz środowiska weteranów poszkodowanych jak i długoletnia współpracę ze stowarzyszeniem. Honorowe członkowstwo otrzymali Pani mjr Angelika Szymańska, Pan Robert Orzyłowski, natomiast pamiątkowe medale wręczono Pani Agnieszce Mazińskiej, Panu Piotrowi Lisowskiemu oraz Panu Mariuszowi Pogonowskiemu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które wspierały i wspierają Stowarzyszenie, ponieważ wspólny wysiłek umożliwił pomoc wielu osobom.

<< Lista aktualności