Status weterana działań poza granicami kraju (zwanego dalej „weteranem”) może uzyskać osoba, która brała udział, na podstawie skierowania, w działaniach poza granicami państwa w ramach:

  • Misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych Biura Ochrony Rządu lub zapewnienia bezpieczeństwa państwa, nieprzerwanie przez okres na jaki została skierowanie, jednak nie krócej niż przez 60 dni;
  • Grupy ratowniczej Państwowej Straży Pożarnej, łącznie przez okres nie krótszy niż 60 dni.

Działania poza granicami państwa – działania podjęte poza granicami państwa w ramach misji pokojowej lub stabilizacyjnej, kontyngentu policyjnego, kontyngentu Straży Granicznej, zadań ochronnych BOR, zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz grupy ratowniczej PSP;

Misja pokojowa lub stabilizacyjna – działanie określone w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa (Dz.U. Nr 162, poz. 1117, z późn. zm. 2) oraz inne działania o tym charakterze podejmowane przez organizacje międzynarodowe, w których uczestniczyli obywatele polscy skierowani przez podmioty, o których mowa w pkt 1 lit. a-f, w szczególności działania mające na celu utrzymanie, lub przywrócenie pokoju, bądź akcje zapobiegania aktom terroryzmy lub ich skutkom

Jeśli spełniamy w/w wymagania możemy rozpocząć procedurę w celu uzyskania statusu weterana.

Niezbędne dokumenty, które należy złożyć:

1. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności). Ustawowy czas oczekiwania na dokument wynosi do 30 dni. Aby uzyskać dokument należy złożyć opłacony i wypełniony formularz w Biurze Informacyjnym KRK lub w Punktach Informacyjnych KRK przy sądach powszechnych na terenie kraju (okazując dokument tożsamości), lub przesłać pocztą na adres Biura Informacyjnego. Koszt otrzymania informacji wynosi 50 zł.

Wykaz Punktów Informacyjnych KRK

Formularz KRK

Wzór wypełniania wniosku o niekaralność

2. Wniosek do Ministerstwa Obrony Narodowej o przyznanie statusu weterana poszkodowanego.

Wniosek do MON

3. Zaświadczenie wydane odpowiednio przez:

  • dowódcę jednostki wojskowej, w której żołnierz ostatnio pełnił służbę,
  • wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza albo właściwego kierownika archiwum wojskowego.

Wzór zaświadczenia

Dokumenty należy wysłać listem poleconym na adres:

Minister Obrony Narodowej
00-909 Warszawa
Ul. Klonowa 1

O przyznaniu statusu powinniśmy zostać poinformowani pocztą, na wskazany adres we wniosku, decyzją administracyjną i w ciągu do 60 dni od jej uprawomocnienia się powinniśmy otrzymać legitymację weterana - poszkodowanego. Procedurę wydania legitymacji (lub jej wymianę) określa rozporządzenia Ministra ON z dnia 29 lutego 2012 (Dz.U. 2012 poz. 229)

Rozporządzenie w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego