Fundacja „10 kwietnia” jest niezależną i apolityczną organizacją pozarządową, powołaną przez 27 spośród największych działających w Polsce firm i organizacji pozarządowych. Jej celem jest zapewnienie długofalowego wsparcia procesu edukacji dzieci i młodzieży (do uzyskania pełnoletniości, a w przypadku kontynuowania nauki- do ukończenia 25 roku życia), które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w wyniku śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu co najmniej jednego z rodziców lub opiekunów prawnych podczas pełnienia przez nich służby publicznej (w tym wskutek wystąpienia klęsk żywiołowych lub katastrof).

Fundacja działa poprzez organy statutowe, którymi są Zarząd, Zgromadzenie Fundatorów oraz Rada Fundacji, w której zasiadają nie tylko przedstawiciele środowiska biznesu, ale również eksperci, działacze społeczni i wykładowcy akademiccy. Fundacja chciałaby objąć opieką dzieci osób pełniących służbę publiczną, którzy zginęli bądź doznali ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w tym dzieci polskich żołnierzy. Uprzejmie prosimy o wsparcie w nawiązaniu kontaktu z osobami, którym Fundacja mogłaby zaoferować swoją opiekę i wsparcie finansowe.

W razie pytań lub wątpliwości związanych z działalnością Fundacji prosimy o kontakt drogą mailową na adres: biuro@fundacja10kwietnia.pl lub pod numerem telefonu tel. 22 652 20 22.

W/w list został przesłany na ręce Prezesa Stowarzyszenia od Pani Prezes Zarządu Fundacji "10 kwietnia" Moniki Rzepki. W związku z powyższym poniżej znajdują się dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o pomoc Fundacji.

Oryginał listu Prezes Fundacji "10 kwietnia" [ Pobierz ]

Regulamin pomocy finansowej [ Pobierz ]

Załącznik nr 1 - Roczne limity pomocy finansowej [ Pobierz ]

Załącznik nr 2 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ Pobierz ]

Załącznik nr 3 - Kwestionariusz osobowy [ Pobierz ]

Załącznik nr 4 - Wniosek o przyznanie pomocy [ Pobierz ]

W celu uzyskania większej ilości informacji zapraszamy na stronę internetową Fundacji "10 kwietnia" - www.fundacja10kwietnia.pl

<< Lista aktualności