Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt w nieprzekraczalnym terminie do 30 maja. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, decyzję o zakwalifikowaniu na warsztaty podejmie Zarząd Stowarzyszenia, a informacja o tym zostanie zainteresowanym przekazana telefonicznie.

W ramach warsztatów planowane sa ponadto spotkania integracyjne przy grillu,ognisku oraz wycieczka autokarowa.

Przypominamy ponadto, w tym roku planowane są także warsztaty na jesieni - w Międzywodziu.

<<   Plan warsztatów "RAZEM ŁATWIEJ" - 2012 >>

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmują:

1. Pełnomocnik Dowódcy Wojsk Lądowych ds Poszkodowanych w Misjach płk. Krzysztof GRADYS oraz Jerzy Patoka: tel. 22 6 877 299

2. Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju - Janusz Raczy tel.kom. 791 987 668

NASI PSYCHOLODZY

dsc00062


dr mgr inż. Ireneusz Marek CIOSEK

Wykształcenie:
2006 -2011 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – ukończone studia doktoranckie - kierunek psychologia – doktor psychologii;
2011 – 2012 – Departament Wychowania i Promocji Obronności – ukończone 2 - letnie warsztaty z zakresu „Interwencji Kryzysowej"
2009 –2010 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – studia podyplomowe – „Menedżer Nowej Gospodarki"
1998 - 2003 - Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych - magister psychologii;

Doświadczenie zawodowe:
2011 - Adiunkt w Katedrze Nauk Humanistycznych WSOWLąd im. Tadeusza Kościuszki;
2009 – 2011 Psycholog – Koordynator ds. profilaktyki psychologicznej Dowództwo ŚOW
2004 - 2008 Wykładowca psychologii w Katedrze Nauk Społecznych WSOWLąd im. Tadeusza Kościuszki;
2002 – 2004 - Kierownik grupy, Kurs Szkolenia Rezerw WSOWLąd im. Tadeusza Kościuszki;
2003 – 2007 Zatrudniony na umowę zlecenie w „Towarzystwie Wiedzy Powszechnej" we Wrocławiu jako wykładowca psychologii – szkolenia z zakresu - etyka, strategie rekrutacji i selekcji do pracy, kreatywne poszukiwanie pracy, przygotowanie dokumentacji do pierwszej pracy, przygotowanie do rozmowy z przyszłym pracodawcą, komunikacja interpersonalna, szkolenia w bankach odnośnie zachowania się w sytuacjach trudnych i ekstremalnych w przypadku napadu na bank.

mgr Jerzy PATOKA

Pedagog, absolwent studiów podyplomowych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się w interwencji kryzysowej i pomocy psychologicznej po zdarzeniach traumatycznych.

W latach 1997 – 2003 był współorganizatorem struktur psychologicznych i organizatorem szkolenia psychologów w Siłach Zbrojnych RP.
Od 2003 r. zajmuje się pomocą rannym i poszkodowanym oraz rodzinom poległych żołnierzy. Udziela pomocy oraz prowadzi telefon zaufania. Prowadził również szkolenia psychologiczne żołnierzy wyjeżdżających do służby poza granicami kraju oraz działania z powracającymi z misji.
Był trenerem z zakresu interwencji kryzysowej na kursach dla psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych w organizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego finansowanego z funduszy Unii Europejskiej.
Uczestniczył w szkoleniach, treningach i warsztatach z psychotraumatologii i interwencji kryzysowej organizowanych przez grupy szkoleniowe i ośrodki interwencji kryzysowej w kraju oraz prowadzonych przez psychiatrów i psychologów ze Stanów Zjednoczonych i Izraela.
Aktualnie zajmuje się interwencją kryzysową i pomocą psychologiczną po zdarzeniach traumatycznych. W ramach warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie, w 2011 r. prowadził grupę dla rodziców poległych żołnierzy.
Członek władz Polskiego Towarzystwa Badań Nad Stresem Traumatycznym oraz członek Sekcji Interwencji Kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Posiada certyfikat z zakresu interwencji kryzysowej Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

mjr dr Angelika SZYMAŃSKA

Psycholog 12 Brygady Zmechanizowanej w Szczecinie

kontakt: e-mail: psycholog_12bz@o2.pl, tel.kom. 603642086, tel. CM 91 8894445, CW 454445

1.Wykształcenie :

Katolicki Uniwersytet Lubelski - mgr psychologii - 1996
Katolicki Uniwersytet Lubelski - dr psychologii - 2003
Uniwersytet Warszawski - Studia Podyplomowe – Psycholog Transportu – 2009
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z Interwencji Kryzysowej – 2012

2. Ukończone kursy i szkolenia:

Kurs udzielania pomocy osobom będącym w kryzysie psychologicznym– Grupa Interwencji Psychologicznej i Szkoleń ARCAN,
Szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii pt. „Terapia krótkoterminowa” - Pracownia Psychoterapii Integratywnej i Psychoedukacji,
Kurs zaawansowany warsztatów interwencji kryzysowej, Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Wydział Ochrony Zdrowia,
Utraty i żałoba – aspekty diagnostyczne i interwencja kryzysowa - dr Wanda Badura – Madej, Ośrodek Interwencji Kryzysowej,
Opieka psychologiczna i pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinach uczestników misji poza granicami państwa - dr Wanda Badura – Madej,
Prowadzenie negocjacji w sytuacjach kryzysowych- Komenda Główna Policji – Biuro Kadr i Szkolenia,
Warsztaty szkoleniowe: Postępowanie psychologiczne w sytuacjach kryzysowych - Katedra i Klinika Psychiatrii Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi

2.Doświadczenie i aktywność zawodowa

16 lat - psycholog wojskowy.
-   Organizacja grup wzajemnego wsparcia dla rodzin żołnierzy biorących udział w misji poza granicami kraju,
-  Pomoc żołnierzom i ich rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu psychologicznego w wyniku śmierci bliskiej osoby, wypadków komunikacyjnych, udziału w walce zbrojnej, aktów terrorystycznych, inwalidztwa, poważnej choroby somatycznej, przemocy w rodzinie, rozwodu, w wyniku rozpoczęcia i zakończenia pracy zawodowej, zawarcia związku małżeńskiego, urodzenia dziecka,
oraz
-  Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Służbą Ratownictwa Medycznego (Medyczne Centrum Szkoleniowe z Gorzowa Wlkp.), firmą Maritime Security (bezpieczeństwo morskie) w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych,
-  Współudział w organizowaniu i prowadzeniu szkoleń dla kapitanów i marynarzy statków w zakresie psychologicznego przygotowania do sytuacji zakładniczych (w ramach działalności firmy Maritime Security),
- Psychologiczne wsparcie rodzin poszkodowanych załóg statków w trakcie incydentów zakładniczych (w ramach działalności firmy Maritime Security),
-  Współpraca z Wydziałem Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie budowy symulatorów pola walki (konsultacje dotyczące psychologicznych aspektów stresu pola walki).


<< Lista aktualności